วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ การพยากรณ์อากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การพยากรณ์อากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง การพยากรณ์อากาศ
สถานีตรวจอากาศ มีอุปกรณ์ต่างๆ ที่วัดข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น
การพยากรณ์อากาศคือ การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต
ระยะเวลาของการพยากรณ์อากาศ ได้แก่ การพยากรณ์ปัจจุบัน การพยากรณ์ระยะสั้น