สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพม่าและอินโดนีเซีย
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การเผยแพร่พระพุทธศาสนา และการเผยแผเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า สรุปท้ายชั่วโมง