สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) พุทธประวัติ ตอนการตรัสรู้
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
พุทธประวัติ (เรียงลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติ)
เนื้อหาพุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้ อริยสัจ 4
สรุปเนื้อหาพุทธประวัติ ตอน ตรัสรู้