สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) พุทธสาวก : พระสารีบุตร
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
ประวัติพระสารีบุตร
ประวัติพระสารีบุตร (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง