สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) การบริหารจิตตามหลักอานาปานสติ
นักเรียนสวดมนต์-นั่งสมาธิก่อนเรียน นำเข้าบทเรียนด้วยภาพข่าว
นักเรียนสวดมนต์-นั่งสมาธิก่อนเรียน นำเข้าบทเรียนด้วยภาพข่าว
การบริหารจิต สติปัฏฐาน
หลักอาณาปานสติ สรุปท้ายชั่วโมง