สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) การสวดมนต์ แปลและแผ่เมตตา
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การสวดมนต์ การแผ่เมตตา
บทนมัสการพระรัตนตรัย คำแผ่เมตตาและคำสมาทานก่อนทำสมาธิ สรุปท้ายชั่วโมง