สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (1) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกัมพูชาและเวียดนาม
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนบทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทบทวนบทเรียน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเวียดนาม
การผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศกัมพูชา สรุปท้ายชั่วโมง