สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) ชาวพุทธตัวอย่าง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรณาญวโรรส
นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชาวพุทธตัวอย่าง
นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ชาวพุทธตัวอย่าง
ประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส(ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง