สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) วันออกพรรษา,วันเทโวโรหณะ
นำเข้าสู่บทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าสู่บทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วันออกพรรษา(ความเป็นมา,ความสำคัญ,การปวารณา)
วันเทโวโรหณะ(ความเป็นมา,กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ)