สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) พุทธสาวก : พระเจ้าพิมพิสาร
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ นำเข้าบทเรียน
ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร
ประวัติพระเจ้าพิมพิสาร (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง