สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (2) วันอัฏฐมีบูชา,วันธรรมสวนะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/วันอัฎฐมีบูชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/วันอัฎฐมีบูชา
หลักธรรมเบื้องต้นที่ใช้ปฏิบัติในวันอัฎฐมีบูชา
วันธรรมสวนะ