สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทบทวนบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทบทวนบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ความหมายของแผนที่ ประโยชน์ ของแผนที่ภูมิประเทศ
ลูกโลกจำลอง
พิกัดภูมิศาสตร์ ตัวอย่างแผนที่ซึ่งแปลข้อมูล สรุปท้ายชั่วโมง