สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
โครงสร้างทางธรณีวิทยา ลักษณะเขตหินเก่า
ลักษณะเขตหินใหม่
สรุปลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย สรุปท้ายชั่วโมง