สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะทั่วไปทางการเมืองการปกครองของทวีปเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การแพร่หลายของการปกครอง รูปแบบการเมืองการปกครอง
การจัดรูปแบบการปกครอง