สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพทวีปเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะทวีปเอเชีย
ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย แบบฝึกหัดทบทวน สรุปท้ายชั่วโมง