สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรรณธรรมชาติทวีปเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแบ่งเขตภูมิอากาศและพืชพรรณ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การแบ่งเขตภูมิอากาศและพืชพรรณ
ลักษณะภูมิอากาศ เกณฑ์กำหนดลักษณะภูมิอากาศ
พืชพรรณธรรมชาติ สรุปท้ายชั่วโมง