สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย (ดิน)
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย (ดิน)
ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้
ทรัพยากรแร่ธาตุ สัตว์ สรุปท้ายชั่วโมง