สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (1) ลักษณะทางสังคมของทวีปเอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะทั่วไปทางสังคม เชื้อชาติ
ลักษณะเชื้อชาติ ( ต่อ ) แบบฝึกหัด
การกระจายของประชากร ศาสนาและภาษา สรุปท้ายชั่วโมง