สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเศรษฐกิจ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะเศรษฐกิจ
การเลี้ยงสัตว์ การทำป่าไม้ การประมง
อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเชื้อชาติ สรุปท้ายชั่วโมง