สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) ภูมิภาคเอเชียใต้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะภูมิภาคเอเชียใต้
โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ สรุปท้ายชั่วโมง