สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) ภูมิภาคเอเชียใต้
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ
ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ลักษณะเชื้อชาติ สรุปท้ายชั่วโมง