สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) ภูมิภาคเอเชียกลาง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะภูมิภาคเอเชียกลาง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะภูมิภาคเอเชียกลาง
ทำเลที่ตั้งและขนาด ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ สรุปท้ายชั่วโมง