สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีออสเตรเลีย-โอเชียเนีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะทวีปออสเตรเลีย โอเชียเนีย
ลักษณะทางกายภาพ สรุปท้ายชั่วโมง