สังคม ส32101
ภูมิศาสตร์ (2) สภาพสังคมและวัฒนธรรมของทวีปออสเตรเลีย-โอเชียเนีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมตอบคำถามจากเรื่องที่เรียน
ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ แบบฝึกหัด
ลักษณะทางด้านสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครองและความสัมพันธ์กับประเทศไทย สรุปท้ายชั่วโมง