สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) วิธีการทางประวัติศาสตร์
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการทางประวัติศาสตร์
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการทางประวัติศาสตร์
ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย สรุปท้ายชั่วโมง