สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักฐานทางประวัติศาสตร์จีนและอินเดีย
การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์จีน ยุคทางประวัติศาสตร์จีน
การแบ่งยุคทางประวัติศาสตร์อินเดีย ยุคทางประวัติศาสตร์อินเดีย สรุปท้ายชั่วโมง