สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติและผลงานอารยธรรมในเอเชีย
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่ตาดหวัง การสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย
แนะนำบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่ตาดหวัง การสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย
อารยธรรมในเอเชียตะวันออก ประวัติศาสตร์จีน อารยธรรมจีน
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อารยธรรมญี่ปุ่น สรุปท้ายชั่วโมง