สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติและผลงานอารยธรรมในเอเชีย
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย(ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การสร้างสรรค์อารยธรรมในเอเชีย(ต่อ)
อารยธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (ต่อ)
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ สรุปท้ายชั่วโมง