สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) ประวัติและผลงานอารยธรรมในเอเชีย
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์สำคัญในเอเชีย
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เหตุการณ์สำคัญในเอเชีย
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ อารยธรรมลุ่มน้ำฮวงโห
เหตุการณ์ ปัญหาที่เกิดในเอเชีย สรุปท้ายชั่วโมง