สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) การปกครองสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียนการปกครองสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียนการปกครองสมัยอยุธยา
การปกครองสมัยยุธยา
การจัดรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง