สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) การปกครองสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียนการปกครองสมัยอยุธยา (ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียนการปกครองสมัยอยุธยา (ต่อ)
การจัดรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา การจัดรูปแบบการปกครองส่วนต่างๆ
ใบงานทบทวนการจัดรูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง