สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) การปกครองสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การปฏิรูปการปกครองสมัยอยุธยา
การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรอยุธยา ใบงานทบทวนการปกครองสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง