สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) สภาพเศรษฐกิจอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สภาพเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สภาพเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ลักษณะเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
เศรษฐกิจสมัยอยุธยา (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง