สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) สภาพเศรษฐกิจอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สภาพเศรษฐกิจสมัยอยุธยา(ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สภาพเศรษฐกิจสมัยอยุธยา(ต่อ)
ลักษณะเศรษฐกิจอยุธยาในสมัยต่างๆ
การค้าขายกับต่างประเทศในสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง