สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) พัฒนาการทางด้านสังคมไทยสมัยอยุธยา
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านสังคมไทยสมัยอยุธยา(ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านสังคมไทยสมัยอยุธยา(ต่อ)
พัฒนาการสังคมไทยสมัยอยุธยา(การแบ่งชนชั้น) ใบงานชนชั้นในสมัยอยุธยา
ใบงานความสำคัญของระบบศักดินาต่อสังคมอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง