สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (1) การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เอเชีย
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของนักประวัติศาสตร์
นำเข้าบทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของนักประวัติศาสตร์
หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของนักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยา
หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยของนักมนุษย์วิทยา (ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง