สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในสมัยอยุธยา
ใบงานทบทวนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสมัยอยุธยา สรุปท้ายชั่วโมง