สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ต่อ)
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในเอเชียสมัยอยุธยา ใบงานทบทวนความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในเอเชีย
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในเอเชียสมัยอยุธยา(ต่อ) สรุปท้ายชั่วโมง