สังคม ส32101
ประวัติศาสตร์ (2) พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ต่อ)
นำเข้าสู่บทเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(ต่อ)
ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกสมัยอยุธยา
ใบงานทบทวน ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตก สรุปท้ายชั่วโมง