สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฏก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/พระไตรปิฎก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/พระไตรปิฎก
เรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฎก / จุฬกัมมวิภังคสูตร
จุฬกัมมวิภังคสูตร ( ต่อ)