สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบทางสังคม
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/การสัมมนาพระพุทธศาสนา
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/การสัมมนาพระพุทธศาสนา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา/บทบาทของพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ
ลักษณะชุมชนที่ดี
หลักธรรมที่สร้างความสุขในชุมชน/พระพุทธศาสนากับการจัดระเบียบสังคม