สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) ศาสนพิธี
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ศาสนพิธี ความหมาย และรูปแบบของพิธ๊ต่างๆ
การเข้าร่วมพิธีกรรม / วิธ๊ปฏิบัติในการตักบาตร