สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา(ฌาน,ญาณ)
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
ฌาน
ญาณ
คำศัพท์อื่นๆ-จริต ฉายา ตัณหา