สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) การพัฒนาการเรียนรู้โดยวิธีคิดแบโยนิโสมนสิการ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
นักเรียนอธิบายความรู้สึก/ความคิดเห็นจากภาพตัวอย่าง
สรุปกิจกรรมของนักเรียน/วิธีคิดแบบอุบายปลุกเร้าคุณธรรมม/วิธีคิดแบบครรถ์ธรรมสัมพันธ์