สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) หน้าที่ชาวพุทธ
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ลักษณะของชาวพุทธและการเป็นชาวพุทธที่ดี
หน้าที่ของพุทธมามกะ/บทบาทของพระสงฆ์
วิธีปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี