สังคม ส32101
พระพุทธศาสนา (3) มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
มารยาทชาวพุทธ
มารยาทชาวพุทธ
การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์/นักเรียนสาธิตวิธีการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
การแต่งกายไปร่วมงานพิธีต่างๆ