สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) การบริการจัดการทรัพยากร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมตอบคำถามเรื่องทรัพยากร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมตอบคำถามเรื่องทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพยากร / แบบฝึกหัดเรื่องการผลิต
หน่วยธุรกิจ / ต้นทุนการผลิต ธุรกิจ บริการ จัดจำหน่าย / แบบฝึกหัด