สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) การบริการจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการทรัพยากร นักเรียนบอกอาชีพที่อยากทำในอนาคต
การบริหารจัดการทรัพยากร นักเรียนบอกอาชีพที่อยากทำในอนาคต
ลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี ประเเภทของธุรกิจ ( การบริการ /การจัดจำหน่าย/การผลิต) ตัวอย่างอาชีพด้านบริการ
ตัวอย่างอาชีพด้านจัดจำหน่ายสินค้า ลักษณะของเจ้าของธุรกิจ