สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) การวางแผนทางการเงินน
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะครอบครัวไทย
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ลักษณะครอบครัวไทย
การวางแผนทางการเงิน/ปัจจัยในการครองชีพ
ปัญหาทางการเงิน/การบริหารการเงิน