สังคม ส32101
เศรษฐศาสตร์ (1) แนวทางการบริโภค
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นำเข้าบทเรียน / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การบริโภค / กิจกรรมตอบคำถาม
ตัวอย่างสินค้า / พฤติกรรมการบริโภค
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค / ทางเลือกของผู้บริโภค